Scoil Phobail Mhic Dara

Carna
Co. na Gaillimhe

Eolas

This is paragraph text. Double click here to edit and add your own text.

An Ghaeilge

Imeachtaí

 Polasaithe na Scoile :Tá nasc anseo chuig polasaithe na scoile.

Polasaí Obair Bhaile 

Beartas Turais Scoile

Ráiteas agus measúnacht riosca um chumhdach leanaí. 

Polasaí Iompar Scoil Phobail Mhic Dara

Polasaí Frithbhulaíocht; Anseo.

:

Taithí Oibre

Comórtais éagsúla 

Ceol /Cór na Scoile

Turais Oideachasiúl:An Iodail 2022

Malartú chuig an Ghearmáin

Turais Eolaíochta,Ealaíne agus Staire

Spóirt

Freastal ar laethanta Oscailte

Mionchomhlachtaí

Gaisce an Uachtarain

Nuachtlitir na Scoile

Tá na Ceardlanna seo leanas ar siúl :

Dramaíocht

Sabhailteacht

Clár Follaine na Scoile

Cúrsa Bainistíocht Capaill

Cúrsa Seoltóireacht

Lá Spreagadh agus Spraoi

Bord Bainistíocht na Scoile:

Ainmní Bord Oideachais &Oilúna na Gaillimhe& Ros Comáin;Máire Ní Chéidigh

Comh.Contae Seán Ó Tuairisg agus Tomás Ó Coisdealbha

Ainmní ord Siúracha na trócaire Mairtin Ó Conghaile, Seamus Ó Conceannain agus Máire úí Ghríofa

Ainmní tofa na Múinteoirí : Róisín Ní Chonfhaola agusMicheal Ó Gríofa 

Ainmní tofa na dTuismitheoirí Micheál ó Cadhain agus Caroline Dunne

Rúnaí an Bhord Bainistíochta:An Príomhoide: Dara ó Maoilchiaráin


Coiste na dTuismitheoirí:


Tá coiste na dtuismitheoirí gníomhach sa scoil.Bíonn ról ag na gcoiste i gcúrsaí polasaí agus forbairt na scoile.

Gladys Uí Niaidh,Matt Casey, Charele Uí Chonaola, Caroline Uí Chonaire,Bridie Uí Ghiollaphadraic,Máire Mhic Graith,Reamonn de Brún,Tomás ó hAllmhurain, Micheal Ó Dunaird agusMicheal ó Cadhain (ionadaí ón mBord Bainistíochta)

Caroline Dunne (ionadaí ón mBord Bainistíochta)

Culaith Scoile.


Tá culaith scoile ag scoláírí na scoile.Tá Geansaí naibhí le suaitheantas na scoile air, a chaitear le léine bán  agus brístí liath.tá cóta scoile le suaitheantas na scoile mar chuid de culaith na scoile.Is feidir gnáth bhróga reatha a chaitheamh.Táthar súil go mbeadh athrú éadach feiliúnach ag na scoláirúí do na ranganna corpoideachas.Cuireann culaith na scoile le dea-íomhá agus dea-iompar na scoile

Seo nasc chuig Polasaí Culaith Scoile

An Lá Scoile:

Tosnaíonn lá scoile ag a 8;50 ar maidin le tionóil.Tosnaíonn an chéad rang ag 9;00 agus leanann an scoil ar aghaidh ón Luan go Déardaoin go dtí 3;45i.n.Ar an Aoine críochnaíonn an scoil 1;45 i.n .Bíonn lón 1  idir 12;40 -1;20 agus  Lón 2 1;30 -2;00 .Tá lón folláin saor in aisce ar fáil gach lá i mbialann na scoile .Níl cead ag scolaire suíomh na scoile a fhagail le linn an lá scoile gan síniú ó na tuismitheoirí.

Cuirtear an- bhéim ar thábhacht na Gaeilge agus arár gcultúr Gaelach  anseo i Scoil phobail Mhic dara.Tá club Gaeilge láidir againn sa scoil a spreagann na scoláirí chun páirt a ghlacadh in ImeachtaíGaelacha ag am lóin.Cuirtear tacaíocht ar fáil dóibh siúd atá ar bheagán gaeilge chun bheith gníomhach agus páirteach i ngach réimse de shaol na scoile.

An Sraith Shóisearach.

Gaeilge    

Béarla

Matamatic   

Gearmáinis

Tíreolaíocht

Stair

Eolaíocht

Eacnamaíocht Bhaile

Miotalóireacht

Staidéar Gnó

Adhmadóireacht

Grafaic Theicniúil

Ealaín

Oid.saoránach,Sóis. &Polaitiúil

Oid.Sóisialta,Pearsanta &Sláinte

Ceol

Ríomhaireacht agus Teicneolaíocht

Teagasc Reiligiúin

Corpoideachas

                  

Ábhair don Ardteistiméireacht

Gaeilge

Béarla

Matamatic

Gearmáinis

Tíreolaíocht

Stair

Bitheolaíocht

Eolaíocht Talamhaíochta

Gnó

Ealaín

Eacnamaíocht Bhaile

Innealtóireacht

Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide

Staidéar Foirgníochta

Ceol

Glár Gairme

Gairmthreoir

Corpoideachas

Teagasc Reiligiúin

Ceimic

Tá cur i láthair  an trathnóna oscailte na scoile le feicáil anseo.

Bain Taitneamh